Regulamin serwisu Obrazkowo.pl1. Postanowienia ogólne


1. Niniejszy regulamin określa zasady, na jakich użytkownicy Internetu mogą korzystać z Serwisu Obrazkowo.pl.

2. Treści zamieszczane w Serwisie Obrazkowo.pl są dostępne dla wszystkich korzystających z Internetu, chyba że z opisu danej funkcjonalności wprost wynika inaczej, jednakże z pełnej funkcjonalności Serwisu Obrazkowo.pl mogą korzystać tylko zalogowani Użytkownicy.

3. Serwis Obrazkowo.pl udostępniając swoje zasoby systemu teleinformatycznego umożliwia przechowywanie danych przez Użytkowników. Właściciel Serwisu Obrazkowo.pl nie jest inicjatorem przekazu danych ani nie wybiera odbiorcy przekazu danych, jak również nie wybiera ani nie modyfikuje informacji zawartych w przekazie.

4. Dostęp do treści w Serwisie Obrazkowo.pl oraz korzystanie z jego funkcjonalności opisanych w Regulaminie nie podlega żadnym opłatom. Warunkiem uzyskania dostępu do funkcjonalności Serwisu Obrazkowo.pl jest skorzystanie z urządzenia komunikującego się z Internetem i wyposażonego w powszechnie używaną przeglądarkę internetową, a w przypadku Użytkowników – również posiadanie konta poczty elektronicznej działającego na dowolnym serwerze (inny niż tymczasowy lub anonimowy).

5. Serwis Obrazkowo.pl może świadczyć inne usługi, których rodzaje i warunki świadczenia (w tym ewentualna odpłatność) określane są w odrębnych regulaminach przedkładanych do akceptacji osobom chcącym skorzystać z tych usług.

2. Definicje


1. Konto – wydzielone dla danego Użytkownika w Serwisie Obrazkowo.pl strony internetowe, gdzie zbierane i prezentowane są informacje o działaniach Użytkownika w Serwisie Obrazkowo.pl. Jeden Użytkownik może posiadać tylko jedno Konto w Serwisie Obrazkowo.pl, chyba, że właściciel Serwisu Obrazkowo.pl wyrazi zgodę na kolejne.

2. Regulamin – niniejszy regulamin.

3. Serwis Obrazkowo.pl – internetowy serwis prowadzony w domenie obrazkowo.pl, będący platformą komunikacyjną przeznaczoną do wymiany informacji, opinii i spostrzeżeń dotyczących treści dostępnych w sieci Internet.

4. Właściciel – Usługi Informatyczne Kamil Piórkowski przy Dybki, kod pocztowy 07-308 Poręba, posiadająca NIP 7591739314, z którą Użytkownik może kontaktować się pod adresem support@obrazkowo.pl.

5. Użytkownik – osoba zarejestrowana w Serwisie Obrazkowo.pl.

6. Poczekalnia – prowadzony w Serwisie Obrazkowo.pl katalog przeznaczony dla nowych Materiałów.

7. Materiał – zamieszczany przez Użytkownika w Serwisie Obrazkowo.pl link do wybranej przez niego strony internetowej lub samodzielnie stworzona treść wraz z odpowiednim utworzonym opisem.

3. Rejestracja w Serwisie Obrazkowo.pl


1. Zarejestrować się w Serwisie Obrazkowo.pl mogą tylko osoby fizyczne, które ukończyły trzynaście lat. Użytkownikami nie mogą być przedsiębiorcy, chyba że Właściciel wyrazi na to zgodę.

2. W celu dokonania rejestracji należy podać w odpowiednim formularzu dostępnym w Serwisie Obrazkowo.pl co najmniej: nazwę, pod jaką Użytkownik zamierza występować w Serwisie Obrazkowo.pl (login), adres e-mail (inny niż tymczasowy lub anonimowy) oraz hasło, zaakceptować Regulamin. Po wypełnieniu danych w formularzu rejestracyjnym na podany w nim adres e-mail zostanie wysłana wiadomość wskazująca sposób potwierdzenia rejestracji oraz inne wymagane prawem informacje.

3. Użytkownik uzyskuje dostęp do pełnej funkcjonalności Serwisu Obrazkowo.pl po podaniu loginu i hasła (logowanie).

4. Użytkownicy mają dodatkową możliwość logowania się w Serwisie Obrazkowo.pl z wykorzystaniem ich danych dostępowych pochodzących z serwisów zewnętrznych, które każdorazowo są wskazane na stronach Serwisu Obrazkowo.pl. Serwisy zewnętrzne mogą przewidywać dodatkowe warunki skorzystania z takiej opcji. Pierwsze takie logowanie (o ile nie następuje po rejestracji w Serwisie Obrazkowo.pl w sposób opisany w powyższym punkcie 3.2.) połączone jest z akceptacją Regulaminu. Wykonanie tych czynności jest traktowane jako rejestracja w Serwisie Obrazkowo.pl.

5. Dokonanie aktywacji oznacza zakończenie rejestracji, z tą chwilą dochodzi do zawarcia pomiędzy Użytkownikiem a Właścicielem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną na warunkach określonych w Regulaminie i polegających na zapewnieniu Użytkownikowi możliwości korzystania z Serwisu Obrazkowo.pl w sposób opisany w Regulaminie w odniesieniu do danego Konta.

6. W wyniku rejestracji dla Użytkownika tworzone jest Konto. Informacje na Koncie Użytkownik może uzupełnić o własne dane, przy czym dane te może w każdej chwili usunąć.

7. Użytkownik ma wgląd wyłącznie do informacji jawnych dotyczących kont pozostałych Użytkowników.

8. W terminie 14 dni od zawarcia umowy, o której mowa w punkcie 3.5 powyżej, Użytkownik może od niej odstąpić bez podania przyczyn. Zasady odstąpienia od umowy, w tym wzór formularza o odstąpieniu od umowy, z którego Użytkownik może skorzystać, określone są w pouczeniu, stanowiącym załącznik nr 1 do Regulaminu. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Użytkownikowi, jeżeli wykonał on jakąkolwiek czynność w ramach Serwisu Obrazkowo.pl, w szczególności: zamieścił, ocenił (oddał głos) lub skomentował Materiał.

4. Podstawowa funkcjonalność Serwisu Obrazkowo.pl


1. Użytkownicy mogą zamieszczać w Serwisie Obrazkowo.pl wybrane przez siebie Materiały.

2. Każdy Materiał umieszczany jest w Poczekalni i przedstawiany do oceny innym Użytkownikom.

3. Użytkownicy mogą oceniać dany Materiał oddając na niego głos pozytywny ("plus") albo negatywny ("minus"). Użytkownik może oddać na dany Materiał tylko jeden głos. Zarówno głos pozytywny, jak i negatywny może być cofnięty. Lista osób głosujących umieszczana jest na liście przy danym Materiale.

4. Jeżeli Materiał zdobędzie odpowiednią liczbę głosów, zostanie przeniesiony do katalogu prowadzonego na stronie głównej Serwisu Obrazkowo.pl. W szczególnych przypadkach Materiał może zostać pozbawiony możliwości przeniesienia na stronę główną Serwisu Obrazkowo.pl przed upływem 24 godzin od umieszczenia Materiału w Poczekalni.

5. Użytkownicy mogą w każdej chwili skomentować dowolny Materiał, jak również odpowiadać na zamieszczone już komentarze.

6. Materiały mogą być oceniane również po zamieszczeniu ich w katalogu na stronie głównej Serwisu Obrazkowo.pl.

7. Użytkownikom może zostać udostępniona funkcja pozwalająca na komentowanie lub ocenianie innych treści zamieszczanych w Serwisie Obrazkowo.pl oraz funkcja pozwalająca na wymianę informacji, opinii i spostrzeżeń dotyczących treści dostępnych w sieci Internet.

5. Zasady korzystania z Serwisu Obrazkowo.pl


1. Wszelkie działania podejmowane przez Użytkowników w ramach Serwisu Obrazkowo.pl, a także cel tych działań, powinny być zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami, w szczególności zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym.

2. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za swoje działania, w tym za treści, jakie zamieszcza w Serwisie Obrazkowo.pl.

3. Treści tworzone przez Użytkownika powinny być zredagowane w czytelny sposób, nie mogą mieć charakteru reklamowego i nie mogą naruszać obowiązujących przepisów prawa, zasad współżycia społecznego, dobrych obyczajów (w tym dobrych praktyk) oraz praw osób trzecich, w szczególności nie mogą zawierać: a. wypowiedzi wulgarnych lub obraźliwych, w tym dotyczących innych Użytkowników Obrazkowo.pl, b. wypowiedzi naruszających zasady dobrego wychowania i netykiety, c. treści propagujących przemoc, treści drastycznych, bądź nawołujących do szerzenia nienawiści, rasizmu, ksenofobii lub konfliktów między narodami, d. treści naruszających dobra osobiste (w szczególności wizerunku) lub prawa autorskie osób trzecich, e. treści o charakterze pornograficznym.

4. Niedozwolone jest zamieszczanie w Serwisie Obrazkowo.pl linków do stron internetowych, na których zawarte są treści, o których mowa w punkcie powyżej.

5. Użytkownik poprzez umieszczenie danych, wizerunku, komentarzy lub innych treści w Serwisie Obrazkowo.pl wyraża zgodę na wykorzystywanie ich przez Właściciela na potrzeby prowadzenia Serwisu Obrazkowo.pl oraz przez innych Użytkowników w zakresie ich osobistego użytku przez czas nieokreślony.

6. Użytkownicy są zobowiązani do powstrzymania się od jakichkolwiek działań mających na celu manipulowanie treściami lub wynikami Materiałów w Serwisie Obrazkowo.pl, do nie spamowania Serwisu Obrazkowo.pl oraz do powstrzymywania się od jakichkolwiek działań mogących utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie Serwisu Obrazkowo.pl i korzystanie z usług Serwisu Obrazkowo.pl w sposób uciążliwy dla innych Użytkowników.

7. Użytkownik może zamieszczać jedynie zdjęcia do których publikacji posiada stosowne prawa. Użytkownik wyraża zgodę na rozpowszechnianie i publiczne udostępnianie jego własnego wizerunku, oraz innych zamieszczonych przez siebie zdjęć w Serwisie Obrazkowo.pl, na zasadzie wskazanej w zdaniu uprzednim. Jeżeli zdjęcie przedstawia inną osobę, Użytkownik powinien otrzymać zgodę takiej osoby na rozpowszechnianie i publiczne udostępnianie jej wizerunku.

6. Rola operatora Serwisu Obrazkowo.pl


1. W ramach Serwisu Obrazkowo.pl Właściciel udostępnia Użytkownikom odpowiednie narzędzia i miejsce na stronach internetowych Serwisu Obrazkowo.pl w celu umożliwienia im korzystania z jego funkcjonalności.

2. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za działania Użytkowników w ramach Serwisu Obrazkowo.pl, ani za treść wszelkich danych zamieszczanych przez Użytkowników w Serwisie Obrazkowo.pl.

3. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za przechowywane dane, o ile nie wie o bezprawnym charakterze tych danych lub związanej z nimi działalności, a w razie otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności niezwłocznie uniemożliwi dostęp do tych danych. W przypadku uniemożliwienia dostępu do danych z uwagi na uzyskaną wiarygodną wiadomość o ich bezprawnym charakterze Właściciel zawiadomi Użytkownika w ramach jego Konta.

4. W uzasadnionych przypadkach Właściciel może usunąć Materiał wraz ze wszystkimi komentarzami, jeżeli umieszczenie Materiału w Serwisie Obrazkowo.pl narusza postanowienia Regulaminu. Właściciel nie ma jednak obowiązku weryfikacji Materiałów lub komentarzy.

5. W uzasadnionych przypadkach Właściciel może usunąć lub w odpowiedni sposób zredagować treści umieszczane przez Użytkowników, jeżeli ich zamieszczenie w Serwisie Obrazkowo.pl narusza postanowienia Regulaminu. Właściciel nie ma jednak obowiązku weryfikacji jakichkolwiek danych zamieszczanych przez Użytkowników w Serwisie Obrazkowo.pl.

6. W uzasadnionych przypadkach i zakresie Właściciel może uniemożliwić Użytkownikowi zalogowanie się i korzystanie z funkcjonalności Serwisu Obrazkowo.pl (czasowa blokada Konta), jeżeli Użytkownik narusza postanowienia Regulaminu. O powyższym Użytkownik jest informowany w drodze komunikatu w ramach jego Konta.

7. Właściciel dokłada należytych starań w celu zapewnienia prawidłowego i nieprzerwanego funkcjonowania Serwisu Obrazkowo.pl, jednakże zastrzega możliwość czasowego wstrzymania, w niezbędnym zakresie i w uzasadnionych przypadkach, pracy Serwisu Obrazkowo.pl ze względów technicznych lub przyczyn niezależnych od Właściciela. Właściciel stara się ograniczyć negatywne skutki zaistniałych okoliczności.

7. Ochrona prywatności


1. Właściciel jest administratorem danych osobowych Użytkownika niezbędnych dla realizacji postanowień Regulaminu. Dane te są przetwarzane przez Właściciela dla zawarcia i wykonania umowy na warunkach określonych w Regulaminie, w tym zapewnienia należytej jakości usług, monitorowania i weryfikacji poprawności tej umowy – przez czas jej trwania (podstawa prawna to art. 6 ust. 1 lit. b) RODO). Usługodawca przetwarza dane osobowe Użytkowników również w innych celach i zakresie, szczegółowo wskazanych w Polityce Prywatności znajdującej się pod adresem https://obrazkowo.pl/cookies.

2. Właściciel przetwarza dane zgodnie z przepisami prawa, w tym w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym dalej „RODO”).

3. W zakresie nieuregulowanym niniejszym Regulaminem zasady przetwarzania danych osobowych oraz ochrony prywatności Użytkowników określa dokument „Polityka prywatności” – dostępny pod adresem https://obrazkowo.pl/cookies. Dokument ten zawiera pełne informacje wymagane przez RODO. Użytkownik powinien szczegółowo się z nim zapoznać i go zaakceptować przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu.

8. Postępowanie reklamacyjne


1. Użytkownik może zgłaszać reklamacje dotyczące opisanego w Regulaminie funkcjonowania Serwisu Obrazkowo.pl.

2. Reklamacje można zgłaszać poprzez wysłanie wiadomości na adres e-mail: support@obrazkowo.pl

3. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać wskazanie nazwy, pod jaką Użytkownik występuje w Serwisie Obrazkowo.pl, jego adres e-mail przypisany do Konta oraz opis zdarzenia będącego przyczyną reklamacji. Jeżeli przekazane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Właściciel zwraca się do Użytkownika o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.

4. Reklamacje zostaną rozpatrzone w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Właściciela prawidłowo złożonej reklamacji (zawierającej wymagane elementy i niewymagającej uzupełnienia).

5. Użytkownik otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji drogą korespondencji elektronicznej, na adres e-mail przypisany do jego Konta.

9. Zakończenie korzystania z Serwisu Obrazkowo.pl


1. Świadczenie usług w ramach Serwisu Obrazkowo.pl. ma charakter bezterminowy, jednakże Użytkownik może rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną na warunkach określonych w Regulaminie w każdym czasie.

2. Oświadczenie o rozwiązaniu umowy Użytkownik może złożyć poprzez skorzystanie z ustawień dostępnych w profilu, w formie elektronicznej poprzez wysłanie oświadczenia na adres e- mail: support@obrazkowo.pl lub poprzez skorzystanie z formularza kontaktowego.

3. Właściciel może rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w trybie natychmiastowym gdy: a. Użytkownik narusza postanowienia Regulaminu, bądź zaakceptowanych przez Użytkownika odrębnych regulaminów innych usług związanych z Serwisem Obrazkowo.pl i świadczonych przez Właściciela, lub b. Użytkownik podał dane lub złożył oświadczenia nieprawdziwe, nieaktualne, nieprawidłowe bądź niepełne lub podał dane innych osób.

4. W innych niż wskazane w powyższym punkcie sytuacjach Właściciel uprawniony jest do rozwiązania umowy z zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia.

5. Konsekwencją rozwiązania umowy jest usunięcie Konta, które wraz z jej zawarciem zostało utworzone. Usunięcie Konta nie powoduje automatycznego usunięcia wszystkich treści, jakie Użytkownik zamieścił w Serwisie Obrazkowo.pl; Właściciel, z zastrzeżeniem jej uprawnień określonych w powyższym punkcie 6, nie usuwa w takim przypadku zamieszczonych Materiałów, komentarzy i oddanych głosów.

10. Postanowienia końcowe


1. Regulamin jest udostępniany nieprzerwanie na stronie internetowej Serwisu Obrazkowo.pl a także przesyłany droga poczty elektronicznej na adres e-mail Użytkowników w przypadkach przewidzianych przez odpowiednie przepisy prawne.

2. W przypadku zmiany niniejszego Regulaminu, Właściciel poinformuje o tym na stronach Serwisu Obrazkowo.pl, a w odniesieniu do Użytkowników za pomocą wiadomości e-mail przesłanej na adres podany przez Użytkownika.

3. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie określonym przez Właściciela, nie krótszym jednak niż 7 dni od dnia ogłoszenia o zmianach w Serwisie Obrazkowo.pl oraz od dnia przesłania stosownego powiadomienia o zmianach do Użytkowników.

4. W przypadku braku akceptacji nowego Regulaminu, Użytkownik uprawniony jest do rozwiązania, na zasadach określonych w punkcie 9, umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną na warunkach określonych w Regulaminie.

5. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdują przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego, a w szczególności przepisy kodeksu cywilnego, RODO oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

6. O ile bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej, prawem właściwym dla całości umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną na warunkach określonych w Regulaminie jest prawo polskie.

7. Prawem właściwym dla umowy pomiędzy Użytkownikiem a Właścicielem, której przedmiotem są usługi świadczone przez Właściciela w ramach Serwisu Obrazkowo.pl na warunkach określonych w Regulaminie, jest prawo polskie. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Właściciela w ramach Serwisu Obrazkowo.pl będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.